Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 
İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN TEFTİŞİNDE
GÖZLENEN DAVRANIŞLAR          

 

A-KURUMUN FİZİKİ DURUMU :  ( 15 )

 • İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ni ve kurum mevzuatını temin etmesi/ * Daha önce yapılan rehberliğe uygun çalışması.
 • Teftiş raporundaki önerileri ilgili kurullarda değerlendirip yerine getirmesi.
 • Okul tapusunu temin etmesi/ * Kurum binalarının, elektrik, su, ısıtma tesisatının tamir ve bakımını yaptırması/ * Elektrik tesisat planını panonun yanına asması.
 • Bahçeye ihata duvarı yaptırması/ * Ağaçlandırması/ * Uygulama bahçesi ve Spor tesisleri hazırlaması.
 • Okul koridorunu mevzuata uygun düzenlemesi/ * Okul tarihçesi ve Duvar gazetesini hazırlaması/

* Okul mührünü yaptırması.

 • Atatürk köşesini, Türk Büyükleri köşesini, Yangın köşesini hazırlaması/ * Öğretmen çalışma odası ve öğrenci kulübü odaları’nı hazırlaması/ * Rehberlik servisi, Bilişim Teknolojileri dersliği açması.
 • Okul tabelasını ve bölüm levhalarını yazdırması/ * Kat yerleşim planlarını asması/ * Sınıflar, idare odaları ve büroları kullanım amacına uygun donatması.
 • Okul ve sınıf kitaplıklarını oluşturması, geliştirmesi, kayıt defterlerini tutturması/ * İlgi-etkinlik köşelerini hazırlatması/ * Bölümlerin temizliğini sağlaması.
 • Ders araç-gereçlerini temin etmesi/ * Laboratuar, atölye, işlik ve araç odasını düzenlemesi/ * Ecza dolabını temin etmesi, malzeme ile donatması.
 • Türk Bayrağını saklaması/ * Bayrağı bakımlı ve temiz olarak çekili bulundurması.
 • Sivil savunma tedbirlerini alması/ * Sivil savunmaya ve sigara yasağına ait levhaları koridor ve bürolara asması/ * Yangın ve afetlerle ilgili tatbikatlar yaptırması.
 • Öğrenci ve personelin kılık-kıyafet uygunluğunu sağlaması.
 • Lojmanları usulüne uygun tahsis etmesi.
 • Yatılı okulda pansiyonla ilgili birimleri düzenlemesi, işlemleri yürütmesi (Y.İ.B.O. ve P.İ.O. denetim formuna göre)

 

B-EĞİTİM-ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME :  ( 40 )

 • İş takvimi ve yıllık çalışma programını hazırlayıp uygulaması /* Haftalık ders programını hazırlaması/ * Ders dağıtım çizelgesini doldurması.
 • Öğretmenler kurulunda okulun işleyişi ile ilgili tüm konuları ele alması, alınan kararları uygulaması / * Öğretmenler kurulu karar defterini yazması / * Tutanakları dosyalaması.
 • Maaş karşılığı 6 saat derse girmesi / * Dersinin yeni programlarını edinmesi / * Ünitelendirilmiş Yıllık ve ders planlarını hazırlaması /* Ders ve etütleri zamanında yaptırması.
 • Gerekiyorsa dersinde sınıf seviye tespiti yapması / * Planlarını sınıfta uygulaması.
 • Sınıf ders defterini detaylı yazması / * Öğretmenleri bu konuda eğitmesi.
 • Zümre öğretmenlerine Ünitelendirilmiş yıllık planlarını birlikte hazırlatması / * Planların birer örneğini dosyalaması / * Gezi ve deney planlarını yaptırması.
 • Zümre ve şube öğretmenler kurullarını usulüne uygun yaptırması, alınan kararları uygulatması /

* Zümre öğretmenler kurulu tutanaklarının birer suretini alması / * Şube öğretmenler kurulu karar defterini tutması.

 • Sınavlar, öğrencileri değerlendirme ile ilgili işlerde rehberlikte bulunması / * Sınav cevap anahtarlarını ve değerlendirme ölçeklerini düzenletmesi / * Proje ve performans görevlerini usulüne uygun verdirtmesi /

* Başarılı öğrencileri ödüllendirmesi.

 • Öğrenci başarısızlığının nedenlerini araştırması, giderilmesi için gerekli tedbirleri alması / * dönem boş geçen derslerin doldurulması için girişimlerde bulunması.
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisini kurması / * Yıllık rehberlik planlarını sınıflar düzeyinde ve yöneltme etkinliklerine göre hazırlatması / * Rehberlik dosyası ve gözlem raporlarını tutturması.
 • Öğrencilere, okul kuralları ve eşyaları temiz ve tasarruflu kullanma eğitimini verdirtmesi.
 • Öğrenci gelişim dosyalarını e-okulda ana sınıfından itibaren doldurtması / * Öğrenci haklarını koruması.
 • Öğrenci kulüplerini kurması / * Belirli gün ve haftaları kulüplere dağıtması / * Kulüp rehber öğretmenlerini seçtirmesi / * Kulüp çalışma programlarını onaylayıp uygulatması.
 • Sportif, izcilik, sosyal, kültürel çalışmaları, ders dışı etkinlikleri planlaması / * Törenleri yürütmesi ve tören dosyasını tutması.
 • Okul öncesi ( Anasınıfı ) çocuklar için sınıf açması ve velileri katılıma yönlendirmesi.
 • Özel eğitim gerektiren çocuklar için kaynaştırma çalışmalarını yaptırması / * Sağlık engeli olan öğrencilerin durumlarını takip etmesi.
 • Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurullarını kurması / * Ödüllendirilecek davranışları, öğrencilerden beklenen ve öğrencilerin kaçınması gereken davranışları öğrencilere duyurup kavratması / * Öğrencilerin olumsuz davranışlarını usulüne göre değerlendirerek yaptırım uygulaması.
 • Öğrenci yöneltme işlemlerini yapıp gözlem ve yöneltme öneri formlarını düzenletmesi.

 

C-BÜRO İŞLERİ :  ( 15 )

 • Yönetmeliğin Ek: 14. Maddesindeki defter ve dosyaları temin etmesi / * Brifing dosyasını hazırlaması.
 • Yazıları usulüne uygun kaydetmesi / * Personele imza karşılığı duyurması / * Desimal sisteme göre dosyalaması / * Sürekli yazıları devamlı saklaması.
 • Arşivleme çalışmalarını usulüne uygun yürütmesi / * Arşivin düzen ve temizliğini sağlaması / * Gizli yazı dosyasını tutması.
 • Öğrenci kayıtlarını zamanında ve usulüne göre yapması.
 • Öğrenci devam takip işlerini yürütmesi / * Devamsızlıkları e-okula işlemesi/ * İstatistik işlerini yapması, dosyalaması.
 • Öğrenci nakil, kayıt silme işlemlerini yapması / * Diğer belgeleri düzenlemesi / * Nakil durumunu ve öğrenciye verilen belgeleri sınıf geçme defterlerine işlemesi.
 • Personel arasında iyi bir görev dağılımı yapması ve ilgililere yazılı olarak tebliğ etmesi / * Sicil raporlarını tarafsız ve gerçeğe uygun doldurması.
 • Taşınır mal ve taşıtları temin edip koruması /  * Sayım kurulunu kurması.
 • Taşınır mal devir-teslim, sayım ve düşüm işlemlerini yapması / * Tutanakları dosyalaması /

* Eşyalara numaralarını yazması.

10-       Oda ve bölümlere Dayanıklı taşınırlar listelerini asması / * Tüketim malzemeleri, Dayanıklı taşınırlar, Müze ve Kütüphane defterlerini tutması.

11-       Hesap (maaş, ücret, ek ders, ödemeler) işlerini yürütmesi / * Bütçe, ödenek, ihale, ambar ve döner.sermaye işlerini yapması.

12-       Nöbet işlerini (öğretmen, personel, öğrenci) usulüne uygun yürütmesi / * Nöbet..defterini tutması, talimatını hazırlaması.

13-       Personel izin, devam-devamsızlık defterlerini işlemesi / * Özlük .dosyalarını tutması /

* Başlama-.ayrılma, özlük hakları ve disiplin işlerini yürütmesi.

14-       Beslenme ilkelerine uygun aylık-haftalık yemek listelerini hazırlaması.

15-       Servis araçları ve taşımalı öğrencilerle ilgili beslenme, taşınma ve güvenlik işlemlerini yürütmesi.

 

D-YÖNETİM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ:  ( 15 )

 • Personel arasında iş birliği sağlaması/ * Demokratik, sevgi-saygıya dayalı, iyi bir çalışma ortamı oluşturması.
 • Mevzuat değişikliklerini izlemesi/ * Mevzuat defteri tutması.
 • Programları, kaynak kitapları edinmesi ve personele kullandırması.
 • Eğitim-öğretim ve yönetim kalitesini artırmak için araştırmalar yapması.
 • Müdür yardımcıları, öğretmenler ve diğer personeli izleme, geliştirme ve değerlendirmesi / * Her dönem en az bir defa derslerine girmesi / * Denetim defteri (personelin çalışmalarını izleme defteri) tutması.
 • Çevreye, arkadaşlarına, personele her bakımdan iyi örnek olması.
 • Çevre incelemelerini derslerde kaynak olarak kullanılacak şekilde hazırlatıp kullandırması / * Çevreyi tanıma ve koruması.
 • Kurumu çevreye açması, çevrenin kurumdan faydalanmasını sağlaması / * Okulu çevresinin kültür ve eğitim merkezi yapması.
 • Bulaşıcı hastalıklara karşı önlem alması / * Öğrenci sağlık taramalarını yaptırması.
 • Stajyer öğretmenlere rehber tayin etmesi / * Çalışma programı verme ve yardımda bulunması.
 • İdareci olarak üstlendiği görevlerini yasa, yönetmelik, yönerge ve emirlere uygun yapması.
 • Sene sonunda; sınav evrakını, not çizelgelerini, sınıf ders defterlerini, kitaplık kayıt defterlerini, Öğrenci kulüp dosyalarını, rehberlik dosyalarını, gözlem formlarını öğretmenlerden imza karşılığı teslim alması.

 

E-KENDİNİ YETİŞTİRME:  ( 15 ) 

 • Eğitim ve öğretim etkinliklerini okulun, öğrencinin, personelin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre belirlemesi / * Çevre imkanlarından eğitim için yararlanması.
 • Anne-Babaların eğitimi için çaba sarf etmesi / * Ana sınıfı ücretlerini toplaması, defterini tutturması.
 • Okulu için misyon geliştirmesi / * okul gelişim yönetim ekibini kurması, okul geliştirme plan ve programını hazırlayıp uygulaması.
 • Üniversiteler, yerel yönetimler, özel-kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile iyi ilişki kurması.
 • Okul aile birliği kurması / * Uyumlu çalıştırması / * Defterlerini tutturması.
 • Kantin ve kooperatif kurması / * verimli çalıştırması / * Defterlerini tutturması.
 • İsrafı önlemesi.
 • Veli toplantılarını zamanında ve ortak gündemle yaptırması / * Tutanaklarını düzenletmesi /

* Velilerle iş birliği sağlaması.

 • Kendini yetiştirmesi / * Çağdaş yönetim yaklaşımlarını izlemesi / * Teknolojik gelişmelerden yararlanması.
 • Görevinin gerektirdiği kurallara uyması / * Bilgi, kabiliyet, ast-üst ilişkileri bakımından yeterli olması.