foto1
Belge form dökümanlar evrak
foto1
Windows word excel powerpoint access frontpage ms paint
foto1
Soru bankası tüm sınıflar branşlar için sorular bilgisayar testleri
foto1
Eba zümre plan hem zümre ve planları
foto1
Açıklamalı atasözleri ve deyimler biyografiler il il Anadolu efsanleri
Atama sorgu zümre eba sivil savunma öğretmen ders kitapları hem gorev dağılımı öğretmen nobet çizelgesi çevre formu çalışma programı arşiv açık öğretim osym teog yök duyuru trafik işaretleri sözler bilmeceler deprem beynimiz çocuğa dini bilgiler sorular cevaplar verimli ders çalışma burs verenler üniversiteler güvengen davranış meb yüz eser sınav soru cevap amerikanın keşfi soykırım Türk tarihi devletleri eğitim motivasyon videoları word excel point mspaint wordart program yazılım donanım skype ascii dos outlook internet frontpage .Read More...

Bizim Okul

İdareci öğretmen ve öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tesadüf Değil

Erkeklerin ‘’erkekliği ve erkeklerin ürettiği şiddeti’’ sorgulayarak, yaşanmışlıklarla konuşmaya başlamasının neden çok önemli olduğunu ve kendi açımdan bunun beni korkuttuğunu vurgulamak isterim.Devamı için

...

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

 

Okul servis araçlarının çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; okul öncesi ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrencilerin taşıma faaliyetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek amacıyla okul servis araçlarının çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Dayanak 

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, 25/10/2017 tarih ve 30221 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin (6) ncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen; a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını, b) İdare: İlgili okul idaresini, c) Taşıma: Bir ücret karşılığında okul öncesi ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrencilerin karayolunda otobüs cinsi taşıtlarla evden okula ve okuldan eve taşınması işini, d) Taşımacı: Öğrencilerin bir ücret karşılığı taşımasını üstlenen gerçek veya tüzel kişileri, e) Taşımacıyı Tespit Komisyonu: Her yıl ilgili okul müdürünün başkanlığında, okul aile birliği başkanı, öğretmenler kurulu toplantısında ad çekme ile belirlenecek bir öğretmen (bir asıl, bir yedek üye), çocuğu servisle taşınan veliler arasından okul idaresinin belirleyeceği iki veli (iki asıl, iki yedek üye) , varsa okul eğitim vakfı yönetim kurulunca belirlenecek bir temsilcinin katılımıyla oluşturulacak komisyonu, f) İstekli: Okul servis taşımacılığı işi için teklif veren gerçek veya tüzel kişileri, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Okul Servis Araçlarının Belirlenme Süreci ve Sözleşmeye İlişkin Hükümler Taşımacıyı Tespit Komisyonun Çalışma Esasları

MADDE 4- Taşımacıyı tespit komisyonu okul müdürünün başkanlığında toplanır, komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri, oy ve kararlarından sorumludurlar. Komisyon kararları mahalli mülki amirin onayıyla yürürlüğe girer. Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle servis çalıştırma işini yapıp yapmamakta serbesttir. Okul Servis Araçlarının Tespitine İlişkin Hazırlıklar

MADDE 5- (1) Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasında Tahmin Edilen Bedelin Tespiti Tahmin edilen bedel; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 62 nci maddesi çerçevesinde belirlenen fiyat tarifesindeki miktarları aşmamak kaydıyla ilgili okul idaresince tespit edilir ya da ettirilir. İdarece tespit edilecek bedelin bu tarifedeki miktarları aşması halinde, bu tarifedeki miktarlar tahmin edilen bedel olarak kabul edilir. Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır. (2) Onay belgesi Servis taşımacılığı çalıştırma işi için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde işin nevi, niteliği, miktarı, tahmin edilen bedeli, servis çalıştırılmasında uygulanacak usul, geçici teminat miktarı belirtilir. (3) Şartnamelerin verilmesi Servis çalıştırma işine ait şartnameler ve ekleri ilgili okul idarelerince hazırlanır ve tasdikli örnekleri özelliklerine göre idarelerce isteyenlere bedelsiz verilir. (4) İşlem dosyasının düzenlenmesi Servis çalıştırma suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada mülki amirden alınacak onay belgesi (EK-1), tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve ekleri, sözleşme tasarısı (EK-3) ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur. (5) İlan Servis çalıştırma işinin ilanı, servis taşıma işi için teklif alınacağı tarihten en az 7 gün önce ilgili okulun, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin veya mülki idare amirliklerinin ilan tahtalarına asılacak yazılar ile yapılır. Ayrıca okulun, il / ilçe milli eğitim müdürlüklerinin web sitesinden duyurulur. Bu işlemler bir tutanakla belgelendirilir. (6) İlanlarda bulunması zorunlu hususlar a) İşin niteliği, yeri ve miktarı, b) Şartname ve eklerinin nereden hangi şartlarla alınacağı, c) Servis çalıştırma işinin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı, d) Tahmin edilen bedel ve geçici teminata ilişkin tutar, e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu. (7) Teminatlar Servis taşıma işine katılacak olanlardan işin tahmin edilen bedelinin % 3'ü oranında geçici teminat alınır. Taşımacıdan sözleşme ile taahhüt ettiği hizmetlere güvence olarak sözleşme bedelinin % 6‘sı oranında kesin teminat bedeli alınır. Teminat olarak; Tedavüldeki Türk Parası kabul edilir. Bu tutar okul aile birliğinin hesabına yatırılır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat taşımacıya 5 iş günü içinde iade edilir. Kesin teminat sözleşmenin hükümlerine uygun olarak sona ermesinden itibaren 3 iş günü içinde taşımacıya iade edilir. Okul Servis Araçları Taşıma İşine Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler

MADDE 6- a) Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi, b) Gerçek kişi olması halinde servis çalıştırılması işinin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret ve / veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, c) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, d) Geçici teminatı yatırdığına dair banka dekontu, e) Taşımayı gerçekleştireceği taşıtların üçte birinin adına tescilli olduğuna ilişkin belgeler ve taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopileri Okul Servis Aracı Olarak Çalıştırılacakların Tespiti

MADDE 7- 1) Okul servis araçlarının çalıştırılması, isteklilerin taşımacıyı tespit komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle Açık Teklif Eksiltme Usulüyle yapılır. 2) Açık teklif eksiltme usulünde okul servisi çalıştırma; ilanda belirtilen teklif saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini, geçici teminat verip vermemiş olduklarını ve taşıtların üçte birinin taşımacı adına tescilli olduğunu inceleyerek, kimlerin okul servisi taşıma işine katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, okul servisi taşıma işine katılamayacak olanlar salondan çıkartılır. 3) İstekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler eksiltme tutanağına (EK-2) yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır. İlk teklifler bu suretle tespit edilir. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. Okul servisi çalıştırma işinden çekilen isteklilerin bu durumları eksiltme tutanağına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. Okul servisi çalıştırma işinden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. 4) Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirimin işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce okul servisi çalıştırma işinden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler. Hazır bulunanlar tarafından yapılacak tekliflerle uygun fiyatın belli olması üzerine, en düşük teklifte bulunana okul servisi çalıştırma işi verilir. 5) Okul servisi çalıştırma sözleşmeleri en az bir eğitim öğretim dönemi, azami ise üç eğitim öğretim dönemini kapsayacak şekilde yapılabilir. 6) Taşımacıyı tespit komisyonu tarafından alınan komisyon kararları mahalli mülki idare amirlerince 5 işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir. 7) Kesinleşen komisyon kararı, mahalli mülki idare amirlerinin komisyon kararını onayladığı günden itibaren en geç 5 işgünü içinde, taşımacıya veya vekiline, Tebligat Kanunu hükümlerince bildirilir. İstekli, kararın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde sözleşmeyi imzalamakla yükümlüdür. 8) Açık teklif eksiltme usulüyle yapılan okul servisi çalıştırılması işine teklif veren çıkmadığı, isteklilerin belgelerinin ve son tekliflerinin uygun görülmediği veya isteklinin sözleşmeyi imzalamaması halinde yeniden aynı usulle okul servisi çalıştırılması işine çıkılır. Sözleşme İmzalamada Taşımacıdan İstenilecek Belgeler

MADDE 8 - a) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge, b) Kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair belge, c) Kesin teminatı yatırdığına dair banka dekontu, d) Eğitim öğretim yılında çalıştıracakları rehber personel ile asıl ve yedek şoförlerin sabıka kayıt belgeleri, e) İlgili büyükşehir belediyesinden/belediyeden alınan özel izin belgesi, f) D sınıfı sürücü belgesi için en az beş yıllık, D1 sınıfı sürücü belgesi için en az yedi yıllık sürücü belgesine sahip olmak, g) Her yıl okul servis şoförlüğüne uygun olduğuna dair aile hekiminden veya ilgili sağlık sunucusundan alacağı okul servis şoförlüğü yapabileceğine ilişkin sağlık raporu, h) Rehber personelin, okul servis rehber personeli olmaya uygun olduğuna dair aile hekimliğinden veya ilgili sağlık sunucusundan aldığı rapor, i) Şoförlerin yetkili kuruluşlardan aldığı psikoteknik raporu, j) Şoför ve rehber personelin ilgili il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce düzenlenen eğitim sonunda almış oldukları sertifikayı, k) Taşıma yapacakları araçların, Karayolları Trafik Kanununun öngördüğü karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçelerini, l) Taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopilerini, sözleşme imzalama aşamasında taşımacı vermek zorundadır. Sözleşme İmzalanması

MADDE 9- Açık teklif eksiltme usulüyle yapılan okul servis araçlarının çalıştırılması işleri sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idare tarafından hazırlanır ve komisyon başkanı ile komisyonca işi yapmasına karar verilen istekli tarafından imzalanır. Sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. Sözleşmenin bir eğitim öğretim dönemi için yapılması esas olup, 7 nci madde kapsamında iki veya üç eğitim öğretim dönemi için yapılmasına karar verilen durumlarda, sonraki yıllarda fiyat farkı ödenip ödenmeyeceği de sözleşmede belirtilir. Fiyat farkı ödeneceği kararlaştırılması halinde ise ödenecek fark her yıl komisyonca tespit edilerek istekliye ve ilgililerine bildirilir. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 62 nci maddesi çerçevesinde belirlenen fiyat tarifesinde bir önceki yıla göre artış olmaması halinde istekliye fiyat farkı verilmeyecektir. Ödenecek fark her halükarda önceki yıla göre gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksinde meydana gelen artıştan fazla olamaz. Sözleşmenin Feshi ve İptali

MADDE 10- Sözleşme süresi içinde; a) Taşımacıların, şoförlerin ve rehber personellerin; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısım Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerdeki suçlardan birinden mahkûm olması, b) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile Türk Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226, 227 maddelerindeki suçlardan hüküm giymesi veya devam etmekte olan bir kovuşturması bulunması ya da kovuşturması uzlaşmayla neticelenmiş olması, c) Taşımacıların, Şoförlerin ve Rehber Personellerin genel ahlaka ve adaba aykırı davranışlarda bulunduğunun, araç içerisinde genel ahlaka ve adaba aykırı görsel ve yazılı yayınlar bulundurduğunun, taşımacıların, şoförlerin ve rehber personellerin eğitim ve öğretim ortamını olumsuz etkileyen davranışlarda bulunduğunun yetkili mercilerce tespiti halinde, d) Taşımacının sözleşme hükümlerinde öngörülen yükümlülüklerini yapılan yazılı bildirime rağmen on beş gün içinde yerine getirmemesi, hâlinde sözleşme feshedilir. Yürürlük

MADDE 11- Bu Usul ve Esaslar 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden geçerli olmak üzere imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme

MADDE 12– Bu Usul ve Esasları, Millî Eğitim Bakanı yürütür.

..

Sorunların geride kalmasına izin vermeyeceğiz

Kahveci: 1 Mayıs’ta gerçek sorunların geride kalmasına izin vermeyeceğiz

Kamu çalışanlarının sorunları ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genel Başkanımız Önder Kahveci, “1 Mayıs’ta Anıtkabir’de olacağız. 1919 ruhunu yeniden canlandıracağız” dedi. Kahveci, “Emeğin alın terinin sorunların tartışılması gereken bir gün 1 Mayıs ama maalesef bu olmuyor. Her yıl farklı yerlerde yaşanan bazı görüntülere şahit oluyoruz. Basında bu görüntüler öne çıkıyor ve ne yazık ki gerçek sorunlar geride kalıyor. Devamı

Yeni O.O. Geçiş Sistemi Velilerden Geçemedi!

egitim senYeni Ortaöğretime Geçiş Sistemi Velilerden Geçemedi!

Tarih: 03 Mayıs  

TEOG sınavının kaldırılmasının ardından hemen uygulamaya konulacağı duyurulan yeni ortaöğretime geçiş sınavı hakkında velilerin görüşlerine başvurduk. Web sayfamızdan duyurduğumuz ankete katılan 1372 velinin düşüncesine göre, yeni ortaöğretime geçiş sistemi sınıfta kaldı. Devamı

Lütfen Paylaşalım

.

site ekle site ekle http://www.iyisayfa.net/