Biyografiler D

foto1
Belge form dökümanlar evrak
foto1
Windows word excel powerpoint access frontpage ms paint
foto1
Soru bankası tüm sınıflar branşlar için sorular bilgisayar testleri
foto1
Eba zümre plan hem zümre ve planları
foto1
Açıklamalı atasözleri ve deyimler biyografiler il il Anadolu efsanleri
Atama sorgu zümre eba sivil savunma öğretmen ders kitapları hem gorev dağılımı öğretmen nobet çizelgesi çevre formu çalışma programı arşiv açık öğretim osym teog yök duyuru trafik işaretleri sözler bilmeceler deprem beynimiz çocuğa dini bilgiler sorular cevaplar verimli ders çalışma burs verenler üniversiteler güvengen davranış meb yüz eser sınav soru cevap amerikanın keşfi soykırım Türk tarihi devletleri eğitim motivasyon videoları word excel point mspaint wordart program yazılım donanım skype ascii dos outlook internet frontpage .Read More...

Bizim Okul

İdareci öğretmen ve öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tesadüf Değil

Erkeklerin ‘’erkekliği ve erkeklerin ürettiği şiddeti’’ sorgulayarak, yaşanmışlıklarla konuşmaya başlamasının neden çok önemli olduğunu ve kendi açımdan bunun beni korkuttuğunu vurgulamak isterim.Devamı için

...

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

DADALOĞLU

Halk Şairi(?-1785-?1865)Kent yaşamı dışında yazılı kayıtlardan yoksun kalan pek çok halk şairi gibi nerde doğduğu ve nerede öldüğü kesin olarak bilinmemektedir. Divan edebiyatının etkisinin tümüyle görüldüğü devirde bile mükemmel bir Türkçe ile kahramanlık şiirleri yazmış ve ünü bütün Anadolu'ya yayılmış büyük Türk şairi ve halk ozanı Toros Türkmenlerinin Avşar boyundan olduğu kendi şiirlerinin tanıklığıyla kesindir. Aslında tek dayanağımızda ağızdan derlenen dağınık cenk sayfalarından taranan bu şiirlerin birbirini tutan ipuçlarıdır. Kendisinin ve yakın çevresinin özel serüvenini yansıtan pek çok işaretin toplamı tarihsel olayların gerçekliğiyle tutarlılık içindedir. Göçebe Türkmen aşiretlerinin köylerine yerleştirilmeleri yolunda hükümetçe girişilen eylemlerin  önce inatçı bir direnişle karşılaştıktan sonra yenilgiyle sonuçlanması Dadaloğlu'nun şiirlerinde öncelikle işlenen baş sorundur. Aşk ve doğa güzelliklerini konu edinen lirik örneklere yatkınlığı belli olmakla birlikte, aşiretiyle kendi yazgısını belirleyen bu çatışma yılları şirinin orta direğini oluşturur. Dadaloğlu'nun cenkler, çarpışmalar ve isyanlar içinde geçen yaşantısı bu tarihi ve sosyal olaylardan esinlenmiştir. Babasının da aynı adı kullanan âşık Musa olduğu üzerine bazı yazılı kayıtlara rastlanmıştır.

Şiirlerinden çıkarılan sonuçlar: Kozan, Erzin, Payas dolaylarında doğduğu, daha çok Gâvur dağlarındaki göçebe aşiretler arasında yaşadığı, Çukurova ile Orta Anadolu'yu dolaştığı, çeşitli çekişmeler içinde birbirleri ile dalaşan yerel beylerin çevresinde barınıp geçindiği, hükümete başkaldırmaktan çekinmeyen derebeylerinin sindirilmesinden sonra bezgin ve karamsar bir yaşlılık sürdürdüğüdür. Aşiretinin Sivas dolaylarına yerleştirilmesi, iklim ve yaşam değişikliği, yaşlılığın doğal yorgunluğu ...son şiirlerinde bir yas havasına bürünür. Eski derebeylerin sözlerinin geçmez oluşu, Dadaloğlu’nun anlayamadığı yeni bir toplumsal gerçektir. Bir yanıyla Köroğlu'nu  bir yanıyla da Karacaoğlan'ı andıran içli etkili şiirleri Güney Anadolu'da yüzyıldır ezberlenerek dilden dile geçmiş çeşitli ağızlardan derlenerek yazıya aktarılmıştır.19 yy en özgün ve güçlü halk sanatçılarının başında yaşamının özelliği yazgısındaki olayların etkinliğiyle çok değişik şiirler söylemiş olan Dadaloğlu gelir "Şehir aşıklarının" etkisine hiç girmemiş olan saf ve özlü bir halk sanatçısıdır.

DALAY LAMA (Talay Tendzin Gyatso)

DALAY LAMATibetli din ve devlet adamı.(Takster 1935).Gerçek adı Lamo Dondup'tur. Bir köylü ailesinden gelmektedir. Tibetliler ‘in din ve dünya önderi 13.Dalay Lama'nın ölümü üzerine iki yaşında ailesinden alınıp kutsal kent Lhassa'ya getirilerek Tendein Gyatso adı verildi.1940 ta Dalay Lama olarak tahtına çıkarıldı. Ülke naiplerce yönetilirken Dalay Lama başkent Lhassa'da Potula sarayında dinsel eğitim yanında sıkı bir matematik, coğrafya ve İngilizce öğreniminden geçirildi. Ülke yönetimine hazırlandı. ll. Dünya savaşının ardından İngiltere'nin Hindistan'dan çekilmesi üzerine, Çin Halk cumhuriyeti Tibet'i ele geçirdi.(1950)Yönetimi naipler kurulundan alan Dalai Lama Lhassa dan Yatung'a kaçtıysa da  1951 de bir antlaşma  imzalanınca geri döndü. Antlaşmaya göre Tibet'i Dalay Lama yönetecekse de dış siyaseti yöneten Çin Ülkede asker bulunduracaktı. Çin ile ilişkileri dengeli yürüten Dalai Lama 1953 te Çin Budist birliği onursal başkanlığına 1954 te ÇHC ulusal meclis delegeliğine atandı.Bir yıl sonrada Özerk Tibet bölgesinin yönetimi için hazırlık komitesi başkanlığına getirildi. Çinlilerin Lama manastırlarına ve rahipler saldırmaları üzerine Doğu Tibet'te Amdo ve Khampa bölgelerinde yaşayan halk Çinlilere karşı gerilla savaşı vermeye başladılar. Eylemlerin sert şekilde bastırılması gerginliği artırınca Dalay Lama Hindistan’a giderek Nehru' nun aracılığıyla Çin Başbakanı Çu En Lay dan güvence aldıysa da   karışıklıklar önlenemedi.1959 da çıkan genel ayaklanmanın sertlikle bastırılması üzerine Hindistan'a sığındı ve Dünya Kamuoyunun ilgisini çekmek amacıyla yoğun bir çalışmaya girişti. Bu amaçla çeşitli ülkelere geziler yaptı. “Ülkem ve Halkım" adlı bir kitap yayımladı.1979 ta Çin yönetimi kendisine geri dön çağrısı yaptıysa da kabul etmeyip Hindistan'da kaldı

DAMAD IBRAHİM PASA

Sultan Üçüncü Mehmed Han zamanında üç defa sadarete gelmiş Osmanlı sadrazamı. Sultan Üçüncü Murad'ın kerimesi Ayşe Sultan'la evlenmesi sebebiyle Damad olarak anılan İbrahim Paşa, Kanije kalesini fethetmesi sebebiyle de Kanije Fatihi unvanı ile meşhurdur.

Aslen Bosnalı olan İbrahim Paşa’nın doğum tarihi bilinmemektedir. 1531'de devşirilerek Enderun-i humayinda yetiştirilen ve yavas yavas temayüz ederek Sultan Üçüncü Murad'ın cülusu esnasında Rikapdârlığa, cülusunu müteakip 1574'de Silâhdarlıga ve oradan 1580'de Yeniçeri Ağalığına getirildi. 1581' de Rumeli Beylerbeyliğine tayin olunan İbrahim Pasa, bir yıl sonra Sultan Üçüncü Murad'ın kerimesi Ayşe Sultan'la nişanlandı. Bir müddet sonra vezaret payesi tevcih olunarak Kubbealtı vezirleri arasına girdi. Mısır valisi Mürteşi Hasan Paşa’nın Mısır'da meydana getirdiği karışıklıkları gidermek ve Mısır varidatını yeniden tanzim etmek üzere 1583'de Mısır valiliğine tayin olundu. Bir buçuk yıl sonra da Lübnan'da Dürzî isyanını bastırdı. Bu isyanların bastırılmasından sonra orada elde ettiği servet ve ganimeti İstanbul’a getirerek, orada yaptırdığı bir tahtıyla beraber padişaha takdim etti. Bu hizmetlerine mukabil padişah, ikinci vezirlik payesini tevcih etti.

Bir müddet sonra itibarını kaybetti. Onun devlet islerinde eski nüfus ve itibarını yeniden kazanması Sultan Üçüncü Mehmed zamanında oldu. Nitekim Üçüncü Mehmet’in cülusundan sonra İbrahim Paşa üçüncü vezirlik (vezir-i sâlis) payesiyle Kubbealtı’na alındı. 1595'de sadrazam Ferhad Paşa’nın Eflâk seferine çıkması üzerine Vezir-i sâni (ikinci vezirlik) payesiyle Sadaret kaymakamlığına getirildi. Nihayet Sinan Paşa’nın vefatı ile 5 Nisan 1596' da sadaret (veziriazamlık) makamı verildi.

Sinan Paşa’nın hazırlamakta olduğu Avusturya seferi işlerini ele alan İbrahim Paşa, padişahın da iştirak edeceği sefere göre Osmanlı ordusunu düzenlerken diğer taraftan İstanbul’da emniyet tedbirleri aldırdı. Ayıca devletin bütün gelir kaynaklarını, evkaf ve emanetleri vezirlere teftiş ettirerek kanun ve nizam dışı hareket edenler şiddetle cezalandırıldı. Bu tedbirlerin yeterli olmadığına kani olan İbrahim Pasa, Belgrat’a giderek serhad kuvvetlerini de tanzime çalıştı. Sefer öncesi yapılan toplantıda onun teklifi üzerine Sultan Üçüncü Mehmet’e "Egri Fatihi" unvanını kazandıracak sefer, Egri kalesi üzerine yapıldı ve kale fethedildi. Fetihten sonra kalenin tamir ve mülkî teşkilâtının yapılmasında İbrahim Paşa çok gayret sarf etti.

İbrahim Paşa’nın sadrazamlığı zamanındaki en mühim hadiselerden birisi Egri fethinden sonra Avusturyalılarla 1596'da yapılan Haçova Meydan Muharebesidir. Osmanlıların zaferi ile sona eren bu muharebede İbrahim Pasa orduyu muvaffakiyetle idare etti. Ancak Cagalâzâde Sinan Paşa’nın zaferin galibi iddiasıyla padişahtan sadareti talep etmesi üzerine İbrahim Pasa azledilerek, Sinan Pasa Veziri azamlığa getirildi. Ancak 45 gün süren mazurluktan sonra İbrahim Pasa yeniden sadrazam oldu. Bir müddet sonra yine azledilen İbrahim Pasa, Avusturya üzerine sefere çıkması şartı ile üçüncü defa sadarete getirildi. Üçüncü sadaretinde Mürteşi Hasan Paşa’nın kötü idaresi ile bozulan devlet dairelerini tanzime, seferden kaçan dirlik ve zeamet sahiplerini cezalandırmaya, ordunun ihtiyaçlarını gidermeye ve vilâyet islerini düzeltmeye başlayan İbrahim Pasa, sefer hazırlıklarını tamamladıktan sonra 1599'da İstanbul’dan Belgrat’a doğru harekete geçti. Edirne'ye geldiğinde Avusturya seraskeri olan Satirci Mehmed Paşa’yı başarısızlığı sebebiyle katlettirdi. Daha sonra Belgrat’a, oradan Macaristan'a giren İbrahim Pasa, Estergon üzerine yürüdü. Ancak bu hareketi, muharebe yapmak veya kale fethetmek gayesinden ziyade kalelerin tamir ve uzun süren muharebeler neticecinde dağılan veya Osmanlılar aleyhine cephe alan yerli halkın yeniden kazanılması gayesine matuf idi. Bu yürüyüş esnasında bazı müsademelerde olmuş ve akıncılar Visgrad civarında Veregel palankasını ele geçirmişlerdi. Yine bu yürüyüş esnasında Avusturyalılarla bir sulh teşebbüsünde bulunulmuş, ancak müspet bir netice elde edilememişti.

Veziriazam İbrahim Pasa, 1600 baharında Belgrat' dan çıkarak, Estergon üzerine yürüyüşe geçti. Tiryaki Hasan Paşa’nın da bulunduğu toplantıda, her zaman için tehlike teşkil eden Kanije'nin fethi kararlastırıldı. Kırk günden fazla muhasara edilen kale, bir taraftan gelecek yardımdan ümit kesilmeşi, diğer taraftan kalenin barut mahzenine ateş düşmesi üzerine İbrahim Paşa’ya teslim edildi. Burası Beylerbeyilikle Tiryaki Hasan Paşa’ya verildi. Avusturyalıların mühim hudut kalelerinden olan Kanije'nin düşmesi, düşmana büyük bir darbe idi. Bu muvaffakiyetinden çok memnun olan padişah, Veziri Azam İbrahim Paşaya gönderdiği hattı hümayunda onu tebrik etti ve hayatta olduğu müddetçe makamında kalacağını vaat etti. Bu fetihle İbrahim Pasa Kanije Fatihi unvanını aldı.

Damad İbrahim Pasa, serhadda almış olduğu tedbirler ile askerin, serhad gazilerinin ve yerli halkın derin sevgisini kazanmış, bu mıntıkada Avusturya "harplerinin zuhurundan beri devam eden asayişsizliği bertaraf etmişti.

Veziri azam ve Serdarı Ekrem İbrahim Pasa Belgrad'da bir taraftan 1601 seferine hazırlanırken, diğer taraftan da kendi Kethüdası Mehmed Ağa ile Murad Paşa’yı icabında sulh için görüşmek üzere talimat verip Budin'e gönderdi. Kısa bir müddet sonra rahatsızlanan İbrahim Pasa, hayattan ümidini kesince kendisine vekâlet etmek üzere Rumeli Beylerbeyi Lala Mehmet Paşayı vasiyet etti. 10 Temmuz 1601'de vefat etti. Cenaze namazı ordugâh da kılındıktan sonra Naaşı Belgrat’a nakil ve daha sonra İstanbul’a getirilerek Şehzade camiinin caddeye bakan cephesinde inşa ettirdiği türbesine defnedildi.

Osmanlı sadrazamları arasında mühim bir mevki işgal eden İbrahim Paşa’nın âlicenap, cömert ve gayretli bir vezir, muvaffak bir kumandan olduğunda bütün kaynaklar müttefiktirler. Emrine verilen orduları sevk ve idareyi bilmiş ve bilhassa zemin ve zamana göre aldığı siyasî tedbirler ile gerek Lübnan harekâtında ve gerek Macaristan serhadlerinde Osmanlı nüfuz ve hâkimiyetini süratle tesise muvaffak olmuştur. Gerçekleştirmeye çalıştığı Avusturya sulhu planları ölümü ile akim kalmış, fakat Macaristan serhadlerinde kendi yolunu takip edecek olan Lala Mehmed Pasa ve Kuyucu Murad Pasa gibi kuvvetli iki devlet adamının yetişmesini temin etmiştir.

..

Sorunların geride kalmasına izin vermeyeceğiz

Kahveci: 1 Mayıs’ta gerçek sorunların geride kalmasına izin vermeyeceğiz

Kamu çalışanlarının sorunları ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genel Başkanımız Önder Kahveci, “1 Mayıs’ta Anıtkabir’de olacağız. 1919 ruhunu yeniden canlandıracağız” dedi. Kahveci, “Emeğin alın terinin sorunların tartışılması gereken bir gün 1 Mayıs ama maalesef bu olmuyor. Her yıl farklı yerlerde yaşanan bazı görüntülere şahit oluyoruz. Basında bu görüntüler öne çıkıyor ve ne yazık ki gerçek sorunlar geride kalıyor. Devamı

Yeni O.O. Geçiş Sistemi Velilerden Geçemedi!

egitim senYeni Ortaöğretime Geçiş Sistemi Velilerden Geçemedi!

Tarih: 03 Mayıs  

TEOG sınavının kaldırılmasının ardından hemen uygulamaya konulacağı duyurulan yeni ortaöğretime geçiş sınavı hakkında velilerin görüşlerine başvurduk. Web sayfamızdan duyurduğumuz ankete katılan 1372 velinin düşüncesine göre, yeni ortaöğretime geçiş sistemi sınıfta kaldı. Devamı

Lütfen Paylaşalım

.

site ekle site ekle http://www.iyisayfa.net/